Mobilități Erasmus de Studiu

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție aprilie 2019)

Facultatea de Științe Politice organizează o a doua sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2019-2020 (semestrele I și/sau II). Studenții Facultății de Științe Politice pot beneficia în această sesiune de mobilități cu o durată de minim 3 luni și maxim 12 luni.

CALENDAR CONCURS (selecția aprilie 2019)

Depunerea dosarelor: 19 aprilie, 12.00-16.00; 22 aprilie 10.00 – 12.00, biroul 703;

Examinare limba engleza/limba franceza: 22 aprilie (detaliile pentru examinarea la limba engleză / franceză le vor fi comunicate pe email candidatilor inscrisi la concurs).

Desfășurare interviu: 23 aprilie, ora 14.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

Comunicarea rezultatelor: 26 aprilie (pe mail candidaților înscriși)

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa monica.stroe@politice.ro sau erasmus@politice.ro.

Lista locurilor rămase neocupate în prima sesiune este disponibilă aici

Toate celelalte informații legate de concurs (conținutul dosarului etc) rămân valabile (a se vedea mai jos).

 

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție martie 2019)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2019-2020. Studenții Facultății de Științe Politice pot beneficia în această sesiune de mobilități cu o durată de minim 3 luni și maxim 12 luni.

CALENDAR CONCURS

Sesiune de informare cu privire la mobilitățile de studiu: 6 martie, ora 13.00, biroul 703
Depunerea dosarelor: 15 martie, ora 12.00-16.00, biroul 703
Examinare limba engleză / limba franceză: 18-19 martie (data si ora vor fi comunicate via email candidaților care și-au depus dosarul de concurs).
Desfășurare interviu: 19 martie, ora 14.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).
Comunicarea rezultatelor: 22 martie 2019.

1. Criterii de eligibilitate și performanță

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții înmatriculați în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II, III licență și anul I master, învățământ la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus.
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Profesorul coordonator trebuie să fie cadru didactic titular în cadrul Facultății de Științe Politice (doctoranzii al căror coordonator este cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Relații Internaționale sunt rugați să se adreseze coordonatorului Erasmus DRI).
 • Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților (de studiu sau plasament, cu sau fără finanțare) nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat).

2. Criterii de performanță academică

 • Studenții trebuie să fie integraliști în momentul înscrierii la concurs, cu media pe ultimul semestru universitar cel puțin 8,00
 • Doctoranzii trebuie să fie la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand (susținerea referatelor, participarea la conferințe etc) și să se afle în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale (nu în prelungire). Mobilitatea trebuie de asemenea să se desfășoare în cadrul duratei de 3 ani a studiilor doctorale.

3. Procedura de selecție

 • Studenții vor fi evaluați în funcție de calitatea proiectului de cercetare, legătura dintre programul academic al universității partenere și profilul profesional al candidatului, motivația alegerii stagiului, cunoașterea limbii de studiu, performanțele anterioare legate de alte mobilități Erasmus pentru care candidatul a fost selectat. Pentru candidați de nivel egal, departajarea se va face în funcție de media ultimului semestru încheiat.

Lista universităților partenere


Participarea la concurs

Participarea la concurs constă în depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

Dosarul de înscriere

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere cu evidenţierea opţiunilor de mobilitate (locul, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați). (DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Pentru studenți: adeverinţă de la secretariat care să ateste că studentul este integralist şi să precizeze media ultimului an universitar.
 • Pentru doctoranzi: o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (bursă, taxă etc), plus acordul scris al conducătorului științific pentru efectuarea mobilității.
 • Pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE: copie a permisului de ședere;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de maxim 1 pagină – redactată în limba engleză sau în limba universității-gazdă. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie redactarea scrisorii de motivație în limba franceză, respectiv germană;
 • Proiect de cercetare, redactat în limba română, care să detalieze obiectivele academice concrete / programul de studiu vizat de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate (maxim 1 pagină);
 • Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze (atestatul poate fi emis de un centru de testare lingvistică). Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă franceză (pentru mobilități în Franța sau Belgia) sau engleză (pentru celelalte destinații) cu profesorii de limbi străine ale FSP. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie cunoașterea limbii franceze, respectiv germane.

Dosarul se va depune pe data de 15 martie, intervalul 12.00-16.00, biroul 703 (Lect. Monica Stroe).

Interviul
Interviul se va desfășura pe data de 19 martie ora 14.00, sala Prodecanat (intrare prin secretariatul FSP).

Comunicarea rezultatelor
Rezultatele vor fi afișate la avizierul de la secretariat și comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la data interviului. În termen de maxim o săptămână de la data comunicării rezultatelor, candidații trebuie să confirme pe email (monica.stroe@politice.ro) ocuparea locului pentru care au fost selectați.


Finanțarea mobilității
Grantul ERASMUS+ pentru studiu este de:

 • 520 euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Suedia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Turcia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Serbia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine (bursă de studiu, bursă socială etc).


Contact Erasmus+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la monica.stroe@politice.ro.
Biroul Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro
Biroul Erasmus+ SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu
Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/
Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus