Mobilități Erasmus de Studiu

MOBILITĂȚI ERASMUS DE STUDIU MAI 2020
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție mai 2020)
Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2020-2021. Studenții pot beneficia în această sesiune de mobilități cu o durată de minim 3 luni și maxim 12 luni.

CALENDAR CONCURS
Sesiune de informare: 30 aprilie 2020 ora 14.00, videoconferinta Zoom (accesați https://us02web.zoom.us/j/87591414317);
Depunerea dosarelor de înscriere: 4-6 mai 2020, în format electronic (scanate) pe email la erasmus@politice.ro;
Eligibilitate și programarea interviurilor: 7-8 mai 2020 (candidații vor primi detaliile pe email);
Desfășurare interviuri: 11 mai 2020, începând cu ora 13.00, online, prin platformă de videoconferințe;
Comunicarea rezultatelor selecției: 14 mai 2020 (pe email către candidați);
Confirmarea locului: 15-18 mai 2020 (pe email, la erasmus@politice.ro).


Criterii de eligibilitate și performanță

Sunt eligibili:

 • Studenții înmatriculați în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II, III licență și anul I master, învățământ la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus; Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FSP, începând cu anul academic 2020-2021. Pot participa la selecţie studenţi din alte facultăţi din cadrul SNSPA cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FSP, începând cu anul academic 2020-2021.
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Profesorul coordonator trebuie să fie cadru didactic titular în cadrul Facultății de Științe Politice (doctoranzii al căror coordonator este cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Relații Internaționale sunt rugați să se adreseze coordonatorului Erasmus DRI).
 • Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților (de studiu sau plasament, cu sau fără finanțare) nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat).

PARTICIPAREA LA CONCURS
Participarea la concurs constă în depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

INFORMARE DESPRE MOBILITĂȚI:

 1. Participați la sesiunea de informare prin videoconferință Zoom: conectați-vă pe 30 aprilie ora 14.00 la sala de conferință virtuală de la acest link https://us02web.zoom.us/j/87591414317 și veți putea adresa întrebări coordonatorilor Erasmus. Este necesară instalarea în prealabil a aplicației Zoom (zoom.us).
 2. Trimiteți mail cu întrebările voastre la adresa erasmus@politice.ro.
 3. Urmăriți pagina de Facebook Erasmus FSP: https://www.facebook.com/ErasmusFSP/.

Lista universităților partenere (DOWNLOAD LISTA UNIVERSITĂȚILOR PARTENERE)


Dosarul de înscriere

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Adeverință de student / doctorand și situația școlară
 • Carte de identitate
 • Scrisoare de motivație
 • Atestat lingvistic (opțional)

Detalii:

 • Cerere de înscriere semnată, cu evidenţierea a maxim 3 opţiuni de mobilitate (universitatea, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați). (DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Pentru studenți: adeverinţă de la secretariat și situația școlară din ultimul semestru universitar; se obține online de la secretariat@politice.ro;
 • Pentru doctoranzi: o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (bursă, taxă etc) plus acordul scris al conducătorului științific pentru efectuarea mobilității;
 • Copie a cărții de identitate; Pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: copie a permisului de şedere;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de maxim 1 pagină, care să detalieze obiectivele academice concrete / programul de studiu vizat de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate – redactată în limba engleză sau în limba universității-gazdă. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie cunoașterea limbii franceze, respectiv germane (nivel minim B1)  și redactarea scrisorii de motivație în limba respectivă. Scrisoarea de motivație se redactează doar pentru prima opțiune;
 • Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze (atestatul poate fi emis de un centru de testare lingvistică). Dacă studentul nu deține un astfel de atestat cunoașterea limbii universității-gazdă va fi testată în timpul interviului.

Dosarele vor fi depuse în intervalul 4-6 mai 2020, în format electronic (scanate) pe email la erasmus@politice.ro.

Interviul

Interviul se va desfășura pe data de 11 mai 2020, începând cu ora 13.00, prin platformă de videoconferințe. Interviul va avea în vedere doar prima opțiune din dosarul de concurs. În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:

 • calitatea motivației alegerii stagiului;
 • cunoașterea programului academic al universității partenere și relevanța acestuia pentru cariera vizată de candidat;
 • performanțele academice;
 • cunoașterea limbii de studiu.

Comunicarea rezultatelor
Rezultatele vor fi comunicate pe email candidaților pe 14 mai 2020. În perioada 15-18 mai candidații trebuie să confirme ocuparea locului pentru care au fost selectați pe email la erasmus@politice.ro. Neconfirmarea locului în termenul stabilit atrage după sine pierderea acestuia.


4. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru studiu este de:

 • 520 euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Suedia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia
 • 470 euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Turcia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Serbia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată co-finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine (bursă de studiu, bursă socială etc). Grantul Erasmus+ pentru studiu se alocă în două tranșe: 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate).

Contact Erasmus+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa erasmus@politice.ro (persoană de contact: Monica Stroe).
 

Biroul Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro;
Biroul Erasmus+ SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu;
Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/;
Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus.