Info Burse Semestrul I 2016-2017

În perioada 31 octombrie-15 noiembrie 2016, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii (se va ţine cont de sesiunea de restanţe şi măriri dacă aceasta a avut loc). Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I – studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv, iar media luată în calcul pentru anul II, III - studii univeristare de licenţă şi anul II - studii de masterat, semestrul I, este cea din anul universitar anterior, iar pentru semestrul II se va ţine cont de media obţinută în sesiunea de la finalul semestrului I.

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul: 
•    cerere personală de solicitare a bursei;
•    adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
•    copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
•    copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
•    adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni);
•    adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
•    declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
•    ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
•    adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
•    adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în anul universitar 2016-2017:

  • Bursă de performanţă ştiinţifică  -  550 lei
  • Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” - conf. reglementărilor MEN
  • Bursă de merit  -  minimum 360 lei
  • Bursă de studiu  -   minimum 330 lei
  • Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural  -  conf. reglementărilor MEN
  • Bursă socială -   minimum 300 lei
  • Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe semestru -   minimum 300 lei - maximum 600 lei
  • Bursa Specială SNSPA  -  conf. propunerilor structurilor academice

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1250 lei brut.
În anul universitar 2016-2017 se vor acorda maximum 3 burse de performanţă ştiinţifică pentru fiecare structură academică – conform deciziei Consiliului de Administraţie al SNSPA.
Consiliile structurilor academice vor decide numărul burselor de performanţă acordate, conform metodologiei aprobate, în limita numărului de burse aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de cerere.
Cerere-tip bursă, aici.
Cerere-tip burse sociale şi ajutor social ocazional, aici.