Licență

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2020 - 2023 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Pentru înscriere, accesati https://admitere.politice.ro

 

În condițiile restrictive impuse de evoluția pandemiei COVID-19, în anul universitar 2020-2021 admiterea pentru ciclul de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Politice se adaptează și se va realiza printr-un examen de pretestare online sub forma unui test grilă susținut în zilele de 19 și 20 iunie (în funcție de programarea candidaților).  

Procedura de admitere se va finaliza după transmiterea documentelor (adeverință sau diplomă) care să ateste promovarea examenului de bacalaureat, până cel tîrziu la data de 10 iulie 2020, ora 24,00.

Începând cu 14 iulie candidații declarați admiși se pot înmatricula.

În cadrul studiilor universitare de licență pentru ciclul 2020 - 2023 (învățământ cu frecvență, 3 ani de studiu Bologna, 180 ECTS) va fi organizată o sesiune de pretestare online pentru toate cele patru specializări / programe de studii din cadrul facultății:

 • Științe Politice
 • Relații internaționale și studii europene
 • Sociologie
 • Psihologie

Numărul de locuri

Capacitatea de școlarizare (numărul total de locuri, buget și taxă) pentru seria 2020-2023 va fi de:

 • Științe Politice, 200 locuri.
 • Relații Internaționale și Studii Europene, 150 locuri;
 • Sociologie, 50 locuri;
 • Psihologie, 50 locuri;

Numărul de locuri scoase la concurs este aprobat în fiecare an de către Ministerul Educației și Cercetării. Numărul total de locuri finanțate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2019 a fost de 230.

Examenul de pretestare

Examenul de pretestare va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări extrase aleatoriu dintr-un total de maximum 300. Testul va dura 40 de minute.  

Examenul de pretestare se va desfășura la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • Economie
 • Filosofie
 • Istorie
 • Limba română
 • Logică, argumentare și comunicare
 • Matematică
 • Psihologie
 • Sociologie

Ierarhizarea candidaților declarați admiși la sesiunea de pretestare, se va face pe baza notei obținute la testul online și a opțiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele patru specializări de licență, în ordinea preferințelor). Rezultatele se vor da în cel mult 3 zile de la organizarea testării.

În cazul notelor egale criteriul de departajare va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Înscriere sesiune de pretestare iunie 2020

Înscrierea la sesiunea din iunie se va face online după cum urmează:

 • Candidații accesează pe site-ul: https://admitere.politice.ro/
 • Candidații înscriși deja pentru pretestarea anulată (din cauza stării de urgență) ce ar fi trebuit să aibă loc pe 11 aprilie, nu trebuie să se mai reînscrie.
 • Înscrierea se va încheia pe 16 iunie la ora 24.00.
 • Taxa de înscriere la sesiunea de  pretestare este 80 RON și se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele tipuri de candidați: copiii orfani;tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxă, candidații vor solicita în scris acest lucru pe adresa secretariat@politice.ro, prezentând documentele scanate din care să rezulte că aparțin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Admiterea românilor de pretutindeni

Procedura de pretestare

Examenul de pretestare la FSP se desfășura în regim online, pe 19 și 20 iunie.

Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), pretestarea va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea pretestării generale, cu păstrarea distanțării fizice și adoptarea unui comportament preventiv (utilizare măști, gel hidroalcoolic, etc.).

Pentru a asigura corectitudinea pretestării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - https://e.politice.ro și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății https://admitere.politice.ro/ următoarele:

 • aplicația SEB pentru PC, MAC sau IPAD
 • fișierul configurat de pe care se va da examenul (va fi furnizat prin email)
 • aplicația Webex: https://www.webex.com/

Conturile create vor trebui să folosească numele exacte și complete ale candidaților.

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de pre-testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății (https://e.politice.ro) pe care se va desfășura examenul.
 2. Pentru a ușura testarea, un ghid de prezentare și un material video explicativ vor fi disponibile pe site-ul https://admitere.politice.ro/ și mai multe sesiuni de instruire se vor desfășura cu candidații.  Aceste sesiuni de instruire vor fi anunțate în timp util.
 3. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate cel târziu pe 18 iunie.
 4. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 5. Candidații vor primi pe adresa de email link-urile pentru a se accesa  site-ul Webex și fișierul configurat ce va fi deschis prin browserul SEB, pentru platforma didactică e.politice.ro. La momentul de începere a examinării candidații vor accesa acest fișier care îi va direcționa automat către pagina de pretestare. Aici își vor introduce numele de utilizator și parola primite prin mail, apoi vor putea începe testul la momentul decis de supraveghetorii camerei Webex.
 6. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 7. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 8. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget - taxă), pentru toate specializările/programele de studii vor fi afișate pe data de 13 iulie 2020, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat au obligația de a completa în fisa de înscriere (realizata online) următoarele:

 • Media generala a examenului de bacalaureat.
 • Mediul de proveniență al liceului (rural sau urban).
 • Candidații pe locurile speciale (etnie roma) vor completa câmpurile specifice din fișa de înscriere. (locurile destinate acestor candidați vor fi anunțate în timp util).
 • Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaționale sau naționale pot fi înmatriculați, fără concurs de admitere, la Facultatea de Științe Politice. Sunt acceptați candidații care au obținut distincții (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare și Comunicare, Matematica, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/trans disciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat.

Candidații declarați admiși care se înmatriculează vor depune, după caz, următoarele documente scanate:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverința pentru absolvenții din sesiunea 2020, iar pentru  candidații declarați admiși pe un loc la buget, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu au depus diploma sau adeverința de bacalaureat la o altă universitate; Pentru finalizarea înmatriculării, candidații declarați  admiși pe un loc la buget, vor fi programați să depună diploma de bacalaureat în original, până la începutul anului universitar 2020/2021.
 • Declarație pe propria răspundere care să confirme că diploma de bacalaureat se află la alta universitate (pentru cei ce optează pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de naștere;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate";
 • Diploma de olimpic/diploma de concurs.
 • Adeverință din care sa rezulte apartenența la o organizație legal constituită pentru candidații de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverință care să certifice calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc sa urmeze o a doua specializare) copie legalizata sau copie simplă însoțită de original;
 • Declarație pe proprie răspundere ca nu a mai urmat alte studii de licență finanțate de la bugetul de stat (pentru absolvenții din promoții anterioare seriei curente);
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • Dovada achitării taxei de înscriere la pre-testare;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare (în valoare de 100 RON, în contul FSP).

Important!

 • Candidații care nu vor completa pana la data de 10 iulie fisa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).
 • Datele introduse de candidați cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației și Cercetării.
 • Candidații cu diploma de bacalaureat obținuta în străinătate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (CNRED).
 • Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaților, se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singură specializare/program de studii.
 • Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face doar prin concurs.
 • In cazul în care locurile scoase la concurs nu au fost ocupate în sesiunea din iulie 2020, se poate organiza o sesiune de admitere în luna septembrie, care va fi anunțată în timp util.