Mobilități Erasmus de Studiu

MOBILITĂȚI ERASMUS DE STUDIU MAI 2023
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

Mobilități Erasmus de Studiu (selecție mai 2023)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru semestrul al doilea al anului universitar 2023-2024. Studenții pot beneficia de mobilități cu o durată de minim 3 luni.

CALENDAR CONCURS

Sesiune de informare Erasmus: 24 mai 2023, ora 12.00, sala 703 și prin videoconferință Webex, Clasa 20 (https://snspa.webex.com/meet/clasa20.fsp.20);

Depunerea dosarelor de înscriere: 25-30 mai (până la ora 16.00), în format electronic (scanate) pe email la erasmus@politice.ro;

Verificarea eligibilității și programarea interviurilor: 30 mai 2023 (candidații vor primi programarea interviurilor pe email);

Desfășurare interviuri: 31 mai 2023, ora 14.00, online, prin platformă de videoconferințe;

Comunicarea rezultatelor selecției: 31 mai 2023 (pe email către candidați);

Confirmarea locului : 6 iunie 2023 (pe email, la erasmus@politice.ro).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibili:

 • Studenții înmatriculați în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II, III licență și anul I master, învățământ la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus; Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie înmatriculați la unul dintre masteratele FSP, în anul academic 2023-2024. Pot participa la selecţie studenţi din alte facultăţi din cadrul SNSPA, cu condiţia să fie înmatriculați la unul dintre masteratele FSP, în anul academic 2023-2024.
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Profesorul coordonator trebuie să fie cadru didactic titular în cadrul Facultății de Științe Politice (doctoranzii al căror coordonator este cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Relații Internaționale sunt rugați să se adreseze coordonatorului Erasmus DRI).
 • Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților (de studiu sau plasament, cu sau fără finanțare) nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat).

PARTICIPAREA LA CONCURS

Participarea la concurs constă în depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

INFORMARE DESPRE MOBILITĂȚI:

Participați la sesiunea de informare Erasmus pe 24 mai 2023  ora 12.00, sala 703 și prin videoconferință Webex: Clasa 20 (https://snspa.webex.com/meet/clasa20.fsp.20) și veți putea adresa întrebări coordonatorilor Erasmus.

Lista universităților partenere (CLICK pentru descărcare Lista Universităților partenere)

DOSARUL DE INSCRIERE

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere va cuprinde OBLIGATORIU următoarele documente, în format pdf:

 1. Cerere de înscriere
 2. Adeverință de student și situația școlară / adeverință de doctorand și acordul scris al conducătorului științific 
 3. Carte de identitate
 4. Curriculum Vitae
 5. Scrisoare de motivație
 6. Atestat lingvistic (opțional)

Detalii:

 1. Cerere de înscriere semnată, cu evidenţierea a maxim 3 opţiuni de mobilitate (universitatea, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați); Aveţi dreptul de a include în cerere opţiunea 2 și 3, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor; DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE
 2. Pentru studenți: adeverinţă de student de la secretariat și situația școlară din ultimul semestru universitar; se obține online de la secretariat@politice.ro; Pentru doctoranzi: o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (bursă, taxă etc) plus acordul scris al conducătorului științific pentru efectuarea mobilității;
 3. Copie a cărții de identitate; Pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: copie a permisului de şedere;
 4. Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 5. Scrisoare de motivație de 1 pagină, semnată, redactată în limba engleză sau în limba universității-gazdă, care să detalieze obiectivele academice concrete / programul de studiu vizat de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate. Notă: pentru candidații la universități din Franța, Belgia sau Germania este obligatorie cunoașterea limbii franceze, respectiv germane (nivel minim B1) și redactarea scrisorii de motivație în limba respectivă. Scrisoarea de motivație se redactează doar pentru prima universitate pentru care optați, în limba corespunzătoare;
 6. Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze (atestatul poate fi emis de un centru de testare lingvistică). Dacă studentul nu deține un atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă, cunoștințele lingvistice vor fi testate în timpul interviului.

Dosarele vor fi depuse în intervalul 25-30 mai 2023 (până la ora 16.00), în format electronic (scanate) pe email la erasmus@politice.ro. ATENȚIE! Documentele enumerate mai sus vor fi trimise împreună într-un singur mesaj, în format pdf (fiecare document va constitui un singur fișier). Nu sunt acceptate documente în formate foto (ex. jpg), nici documente trimise sub forma mai multor fișiere.

Dosarele care nu respectă integral cerințele enunțate mai sus vor fi respinse administrativ (vor fi declarate neeligibile).

INTERVIUL

Interviul se va desfășura pe data de 31 mai 2023, începând cu ora 14.00, prin platformă de videoconferințe. Interviul va trata prima opțiune din dosarul de concurs. În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de următoarele 5 criterii:

 • performanțele academice;
 • calitatea motivației alegerii stagiului;
 • cunoașterea limbii de studiu;
 • cunoașterea programului academic al universității partenere și relevanța acestuia pentru cariera vizată de candidat;
 • (daca e cazul) performanțele și gestionarea stagiilor de mobilitate de studiu anterioare.

COMUNICAREA REZULTATELOR ȘI CONFIRMAREA LOCULUI:

Rezultatele vor fi comunicate pe email candidaților pe 31 mai 2023. În perioada 1-6 iunie 2023 candidații trebuie să confirme ocuparea locului pentru care au fost selectați, pe email la erasmus@politice.ro. Neconfirmarea locului în termenul stabilit atrage după sine pierderea acestuia.

FINANȚAREA MOBILITĂȚII

Valoarea grantului ERASMUS+ pentru studiu este de:

 • 600 euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Suedia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia
 • 540 euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Turcia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Serbia şi Macedonia de Nord.
 • + 250 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+) – grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată co-finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine (bursă de studiu, bursă socială etc). Grantul Erasmus+ pentru studiu se alocă în două tranșe: 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate).

Studenții selectați care vor opta pentru un mijloc de transport ce se încadrează în categoria green travel (autobuz, tren, mașină personală în regim de carpooling sunt rugați să anunțe birou Erasmus+).

Studenţii cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității sunt rugați să se adreseze biroului Erasmus.

CONTACT ERASMUS+

Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa erasmus@politice.ro (persoană de contact: Monica Stroe).

Biroul Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro;

Biroul Erasmus+ SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu;

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/;

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus