Mobilități de plasament

MOBILITĂȚI DE PLASAMENT PENTRU STUDENȚI (SELECȚIE 2023-2024)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de plasament pentru anul universitar 2023-2024.

Durata mobilității: minim 2 luni; maxim 12 luni. Limita maximă de 12 luni include toate mobilitățile de studiu sau de plasament cumulate în cadrul aceluiași ciclu de învățământ efectuate de student sau de proaspătul absolvent.

PRECIZĂRI IMPORTANTE: Mobilitatea poate începe cel devreme în iulie 2024. Studenții care devin absolvenți în luna iulie 2024 (își susțin cu succes licența sau disertația) și câștigă un loc de mobilitate în cadrul prezentei selecții pot efectua mobilitatea pe parcursul a 12 luni de la data absolvirii. Mobilitatea se poate desfășura doar în regim fizic (la sediul organizației selectate).

CALENDAR CONCURS:

Depunerea dosarelor de înscriere în format electronic (scanate) pe email la erasmus@politice.ro, se va face în trei sesiuni, cu următoarele termene:

 • Sesiunea 1: până pe 29 martie 2024, ora 17.00,
 • Sesiunea 2: până pe 29 mai 2024, ora 17.00.
 • Sesiunea 3: până pe 20 iunie 2024, ora 17.00.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibili:

 • Studenții înmatriculați în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II licență și anul I master, învățământ la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus;
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Profesorul coordonator trebuie să fie cadru didactic titular în cadrul Facultății de Științe Politice (doctoranzii al căror coordonator este cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Relații Internaționale sunt rugați să se adreseze coordonatorului Erasmus DRI).
 • Studenții și doctoranzii în ani terminali (anul III de licență, anul II de master, anul III de doctorat), cu condiția ca mobilitatea să aibă loc după absolvirea ciclului de învățământ (susținerea licenței sau a dizertației) și să se finalizeze în termen de 12 luni de la absolvire;
 • Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu. Dacă studenții au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus+ în același ciclu universitar, durata totală însumată a mobilităților (de studiu sau plasament, cu sau fără finanțare) nu poate depăși 12 luni în cadrul aceluiași ciclu universitar (licență, master, respectiv doctorat).
 • Nu pot participa la selecţie: doctoranzii beneficiari ai unei burse POCU;

Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului ERASMUS+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

PARTICIPAREA LA CONCURS
Participarea la concurs constă în identificarea unei organizații-gazdă și obținerea acceptului acesteia, depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

Identificarea unei organizații-gazdă:

Organizația gazdă identificată de studenți pentru mobilități de plasament (SMP) poate fi orice organizație publică sau privată, activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului din țările membre ale programului Erasmus+.

De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o Cartă universitară Erasmus.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților:

 • instituții ale Uniunii Europene și alte organisme ale Uniunii Europene, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web - http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en);
 • organizații care administrează programele Uniunii Europene, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).  

Dosarul de înscriere:

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Adeverință de student / doctorand
 • (pentru studenți) Situația școlară pe anul universitar în curs; (pentru doctoranzi) Acordul scris al conducătorului de doctorat
 • Carte de identitate
 • CV
 • Scrisoare de motivație
 • Acceptul oficial al organizației-gazdă: invitație oficială nominală, din care să reiasă perioada și localitatea în care se va desfășura mobilitatea
 • Atestat lingvistic (opțional)

Detalii

 • Cerere de înscriere la concurs; (DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Pentru studenți: adeverinţă de la secretariat și situația școlară pe anul universitar în curs; se obține online de la secretariat@politice.ro; Pentru doctoranzi: o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (bursă, taxă etc) plus acordul scris al conducătorului științific pentru efectuarea mobilității;
 • Copie a cărții de identitate; Pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: copie a permisului de şedere;
 • Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de maxim 1 pagină, redactată în limba în care va avea loc mobilitatea;
 • Acord inter-instituțional semnat de instituția care primește studentul în mobilitatea de practică sau o dovadă oficială (cu semnătură și ștampilă) că organizația acceptă studentul pentru mobilitate.
 • (opțional) Atestat de cunoaștere a limbii organizației-gazdă.

Dosarele incomplete (care nu conțin documentele și informațiile cerute mai sus) vor fi declarate respinse (neeligibile). Dosarele vor fi depuse până pe 29 martie 2024, ora 17.00 (sesiunea 1), respectiv 29 mai 2024, ora 17.00 (sesiunea 2), respectiv 20 iunie, ora 17.00 (sesiunea 3), în format electronic (scanate) pe email la erasmus@politice.ro.

SUSȚINEREA INTERVIULUI
La interviu vor putea participa doar candidații cu dosare complete (eligibile). Interviul va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul de depunere al candidaturilor, online pe platforma Webex (detaliile de conectare le vor fi comunicate din timp pe email candidaților înscriși).

CRITERII DE EVALUARE:
Candidații cu dosare eligibile vor fi evaluaţi în funcţie de:

 • Calitatea motivației alegerii stagiului;
 • Experiența documentată de CV;
 • Legătura dintre programul de stagiu al organizației-gazdă și profilul profesional al candidatului;
 • Performanțele academice;
 • Cunoașterea limbii de lucru;
 • Performanțele anterioare legate de alte mobilități Erasmus pentru care candidatul a fost selectat.

COMUNICAREA REZULTATELOR ȘI CONFIRMAREA LOCULUI:
Rezultatele selecției vor fi comunicate candidaților pe email în termen de 5 zile lucrătoare de la data interviului. Candidatul poate confirma acceptarea locului în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor selecției. Neconfirmarea locului în termenul stabilit atrage după sine pierderea acestuia.

CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII MOBILITĂȚII

Finanțare:
Grantul ERASMUS+ pentru mobilități de plasament este de:

 • 750 euro/lună pentru: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania;
 • 690 euro/lună pentru: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Grantul ERASMUS este un grant de co-finanțare. Acesta nu acoperă cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară. Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună. Studenții și proaspeții absolvenți pot opta pentru a primi finanțare în cazul în care utilizează mijloace de transport din categoria „green travel” pentru efectuarea deplasării. În această situație, participanții vor primi o singură contribuție de 50 EUR ca sumă suplimentară („top-up”) pentru sprijinul individual și, dacă este cazul, până la maximum 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru zilele de transport necesare efectuării călătoriei dus-întors.

Grantul ERASMUS se acordă DOAR pentru mobilitățile de plasament efectuate în format FIZIC, cu deplasarea studentului sau absolventului în țara de destinație.

Contractul de plasament (Learning Agreement for Traineeships)

Programul de plasament ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Training Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la facultate si se menţionează în spaţiul special prevăzut in acest document.
La sfârşitul perioadei de plasament, institutia parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Training Agreement, îndeplinirea programului de plasament.

Obligaţii/Acte necesare la întoarcere
Instituția parteneră trebuie să elibereze studentului un certificat care sa ateste perioada de plasament ÎN FORMAT FIZIC. 

CONTACT ERASMUS+
Pe durata procesului de aplicare puteți adresa întrebări pe email la adresa erasmus@politice.ro (persoană de contact: Monica Stroe).
Biroul Erasmus+ FSP: Prof. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@politice.com; Lect. Univ. Dr. Monica Stroe erasmus@politice.ro, dna Janina Mitru erasmus@politice.ro
Biroul Erasmus+ SNSPA: Conf. Univ. Dr. Crina Rădulescu crina.radulescu@administratiepublica.eu;
Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/;
Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus.