Calendar admitere DPPD nivelul 1 postuniversitar septembrie 2021

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, nivel I, va fi organizat în perioada octombrie 2021 - februarie 2022.

Acest program de formare se adresează absolvenților studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare și care au obtinut o diplomă de licență în domenii și specializări ale facultăților SNSPA, specializări care permit predarea disciplinei Educație socială (Gândire critică și drepturile copilului, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică) în învățământul gimnazial, conform  Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările elaborat de Ministerul Educației (disponibil la adresa: http://titularizare.edu.ro/)

Înainte de plata taxei de înscriere, vă rugăm să verificați eligibilitatea prin trimiterea unui scurt email în care să menționați domeniul și specializarea conform diplomei de licență. Emailul se trimite la adresa dppd@politice.ro

Conform prevederilor legale în vigoare, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile de formare psihopedagică de Nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă de licență sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii destudii:
a) studii universitare de licență;
b) studii universitare de master;
c) studii universitare de lungă durată;
d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
f) studii universitare de scurtă durată.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se va realiza pe baza unui interviu și a unui chestionar privind motivația, aşteptările şi compatibilitatea candidaţilor cu specificul competenţelor pentru profesia didactică. Chestionarul va fi completat și trimis online înainte de interviu. Chestionarul nu are rol de probă scrisă și nu va fi evaluat prin notă sau calificativ. Modul de realizare a interviului si data precisă vor fi anunțate candidaților în timp util.

Parcurgerea programul de studii psihopedagogice nivel I în regim postuniversitar este posibilă doar în regim cu taxă. Pentru anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare este de 900 lei.  Taxa de  înscriere 80 de lei. Taxa de înmatriculare 100 lei, iar taxa de susținerea a examenului de absolvire este 200 lei.

Dosarul  de  înscriere la Programul de formare psihopedagogică de Nivel I, în regim postuniversitar conține, după caz,următoarele:

 • fișă de înscriere (se descarcă aici)
 • documente personale de identificare, în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată;
 • act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea,  în copie certificată ”conform cu originalul” și semnată;
 • foaia matricolă /suplimentul la diplomă corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar anterior, în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată;
 • certificatul de competentă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învăţământ acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române (pentru candidații care, la înscrierea în program, nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română), în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată;
 • atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de DPPD-SNSPA, în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată;
 • adeverință medicală eliberată recent (cu max. 30 de zile înainte de depunerea dosarului) de medicul de familie/curant, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactica. Eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic, în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată;
 • pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Spațiului Economic European sau  în Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, prin alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate emis de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Comisiei specializate de Recunoaștere.
 • dovada platii taxei de inscriere; taxele se platesc in contul FSP/SNSPA deschis la BRD Victoria - RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, mentionand in ordinul de plata ”taxa DPPD”.

Perioada de transmitere a dosarului: 1-18 septembrie 2021, la adresa de email: dppd@politice.ro.
Confirmarea înscrierii se va realiza după verificarea dosarelor de înscriere.

Documentele necesare pentru înscriere vor fi scanate într-un singur fișier pdf, care va cuprinde copiile actelor / documentelor solicitate și va fi salvat cu numele candidatului / candidatei.

Susținerea interviului se va realiza în intervalul 20-28 septembrie 2021.

Interviul se desfășoară în limba română. Se va finaliza cu unul dintre calificativele: admis sau respins. La interviu, nu se admit contestații.

Calendarul cursului

 • Înscriere: 1-18 septembrie 2021
 • Interviu: 20-28 septembrie 2021
 • Cursuri și examene: semestrul I al anului universitar 2021-2022