Formare initiala

PROGRAME DE FORMARE INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE

FORMARE INIŢIALĂ - NIVELUL I DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

DPPD din cadrul SNSPA București oferă cursuri de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul I, pe parcursul studiilor de licenţă.

Pentru absolvenţii de studii universitare cu diplomă de licenţă, care nu au parcurs programul de formare psihopedagogică, Nivelul I, pe parcursul studiilor de licenţă, se organizează programul de formare psihopedagogică pentru profesia didactică, Nivelul I, în regim postuniversitar.

FORMARE INIȚIALĂ - NIVELUL II DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

În anul universitar 2019-2020, DPPD organizează cursuri de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II, pe parcursul studiilor de masterat și în regim postuniversitar.

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ÎN SNSPA  DIN BUCUREŞTI ,  aprobată prin Hotărârea Senatului Universitar al SNSPA din data de 11 martie 2019


Program de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licență, Nivelul I

FORMARE INIŢIALĂ PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, PE PARCURSUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

În cadrul DPPD se organizează, pe parcursul studiilor universitare de licență, Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (inițial).

Absolvenții de studii universitare care finalizează programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și promovează examenul de absolvire, corespunzător nivelului I, obțin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preșcolar și general obligatoriu, în specialitatea prevăzută de diploma de licență.

Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învățământ cu frecvență,  în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Certificarea Nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.


Program de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de masterat, Nivelul II

FORMARE INIȚIALĂ PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVEL II, PE PARCURSUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT

În cadrul DPPD se organizează pe parcursul studiilor universitare de masterat, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II (de aprofundare).

Programul de formare psihopedagogică este organizat în regim de finanțare de la bugetul de stat, forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal şi postliceal,  condiția fiind acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică (obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II).

Certificarea competențelor pentru cariera didactică

Conform art. 12, lit. b) al OMEN nr. 3850 din 2.05.2017, cu modificare OM 4129 din 16.07.2018, absolvenţii învăţământului superior care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin “certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II”, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.

Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări);
c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;
d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;
e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opționale.

Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/ absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practica pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/ absolvire.


Program de studii psihopedagogice, în regim postuniversitar, Nivelul I, Nivelul II

FORMARE INIŢIALĂ PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

În cadrul DPPD se organizează anual, programul postuniversitar de formare psihopedagogică.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar.

Înscrierea în regim postuniversitar la cursurile de formare psihopedagică de Nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:
a) studii universitare de licență;
b) studii universitare de master;
c) studii universitare de lungă durată;
d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
f) studii universitare de scurtă durată.

Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de Nivel II este condiționată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I și de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:
a) studii universitare de master;
b) studii universitare de lungă durată;
c) program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite;
d) program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.  

În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

 • Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
 • Nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățămîntului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:
  • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică, obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
  • absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:
   • studii universitare de master;
   • studii universitare de lungă durată;
   • program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
   • program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Programul postuniversitar de formare psihopedagogică, pentru ambele niveluri de certificare, (Nivel I şi Nivel II) se organizează numai în regim cu taxă. Programul de formare psihopedagogică se derulează pe durata a două semestre şi se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.


Resurse

Resurse din aria educaței sociale și drepturile omului pot fi consultate accesând următoarele linkuri: