Inscrierea la Programul de formare psihopedagogica in regim postuniversitar nivel I

Inscrierea la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, nivel I

Fisa de inscriere

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, nivel I,  va fi organizat în perioada februarie-iulie 2021.
Acest program de formare se adresează absolvenților studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor și care au obtinut o specializare ce permite predarea disciplinelor: Gândire critică și drepturile copilului, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică, în învățământul gimnazial. Verificarea eligibilității se face pe baza Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2020, disponibil la adresa: http://titularizare.edu.ro/2020/
Conform prevederilor legale în vigoare, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile de formare psihopedagică de Nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă de licență sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii destudii:

 1. studii universitare de licență;
 2. studii universitare de master;
 3. studii universitare de lungă durată;
 4. programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
 5. programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
 6. studii universitare de scurtă durată.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se va realiza pe baza unui interviu și a unui chestionar privind motivația, aşteptările şi compatibilitatea candidaţilor cu specificul competenţelor pentru profesia didactică. În contextul pandemiei COVID-19, interviul se va realiza online. Chestionarul va fi completat și trimis online înainte sau în timpul interviului. Chestionarul nu are rol de probă scrisă și nu va fi evaluat prin notă sau calificativ.

Parcurgerea programul de studii psihopedagogice nivel I în regim postuniversitar este posibilă doar în regim cu taxă. Pentru anul universitar 2020-2021, taxa de școlarizare este de 900 lei.  Taxa de  înscriere 80 de lei. Taxa de înmatriculare 100 lei.

Dosarul  de  înscriere la Programul de formare psihopedagogică de Nivel I, în regim postuniversitar conține, după caz,următoarele:

 1. fișă de înscriere (fișă tip, anexată anuntului)
 2. dovada plații taxei de înscriere ( 80 RON). Taxa se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450 (SNSPA DPPD - Facultatea de Științe Politice)
 3. documente personale de identificare, în copie”conform cu originalul”, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul deidentitate;
 4. act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea,  în copie certificată ”conform cu originalul”;
 5. foaia matricolă /suplimentul la diplomă corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar anterior, în copie certificată ” conform cu originalul”;
 6. certificatul de competentă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învăţământ acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române (pentru candidații care, la înscrierea în program, nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română) în copie certificată ”conform cu originalul”;
 7. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul";
 8. adeverință medicală eliberată recent (cu max. 30 de zile înainte de depunerea dosarului) de medicul de familie, conform căreia candidatul este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.
 9. pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Spațiului Economic European sau  în Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, prin alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate emis de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Comisiei specializate de Recunoaștere.

Perioada de transmitere a dosarului: 20-28 ianuarie 2021, la adresa de email: dppd@politice.ro. Confirmarea înscrierii se va realiza după verificarea dosarelor de înscriere.
IMPORTANT! Documentele necesare pentru înscriere vor fi scanate într-un singur fișier pdf, care va cuprinde copiile actelor / documentelor solicitate, semnate de candidat pe fiecare pagină și având mențiunea „conform cu originalul”.

Susținerea interviului se va realiza în intervalul: 10-12 februarie 2021
Interviul se desfășoară în limba română. Se va finaliza cu unul dintre calificativele: admis sau respins. La interviu, nu se admit contestații.

Calendarul cursului

 • Înscriere online: 20-28 ianuarie 2021
 • Interviu online: 10-15 februarie 2021
 • Cursuri și evaluări: 22 feb-5 iunie 2021
 • Inscrierea candidatilor pentru examenul de absolvire: 5-14 iunie 2021
 • Examenul de absolvire se va stabili în intervalul: 28 iunie – 11 iulie 2021