Inscriere la Programul de formare psihopedagogica în regim postuniversitar - Nivel II - semestrul II - anul universitar 2022-2023

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, nivel II,  va fi organizat în semestrul II al anului universitar 2022-2023.
Acest program de formare se adresează absolvenților studiilor universitare de master în domeniul licenței sau studiilor universitare de lungă durată, care au absolvit nivelul I al Programului de formare psihopedagogică. De asemenea, se adresează doar candidaților care au obținut o specializare dintre cele existente în portofoliul programelor de licență / master ale SNSPA. Verificarea eligibilității se face pe baza diplomelor de licență și masterat sau a diplomei de studii universitare de lungă durată.

Conform prevederilor legale în vigoare, înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de Nivel II este condiționată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I, precum și de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:

 • studii universitare de master;
 • studii universitare de lungă durată;
 • program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
 • program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se va realiza pe baza unui interviu și a unui chestionar privind motivația, aşteptările şi compatibilitatea candidaţilor cu specificul competenţelor pentru profesia didactică.

Parcurgerea programul de studii psihopedagogice nivel II, în regim postuniversitar, este posibilă doar în regim cu taxă. Taxele valabile în anul universitar 2022-2023 sunt:

 • taxa de înscriere - 80 de lei; se plătește în perioada de înscriere (15-23 februarie), NUMAI DUPĂ  PRIMIREA CONFIRMĂRII DE ELIGIBILITATE;
 • taxa de înmatriculare - 100 de lei și taxa de școlarizare - 1200 lei; se plătesc în perioada 01-10 martie 2023;
 • taxa de susținere a examenului de absolvire - 200 lei; se va achita în perioada de înscriere pentru sustinerea examenului (calendarul va fi anuntat in timp util).

Înainte de plata taxei de înscriere, vă rugăm să verificați eligibilitatea prin trimiterea unui scurt email în care să menționați domeniul și specializarea conform diplomei de licență și domeniul + specializarea conform diplomei de master. Emailul se trimite la adresa dppd@politice.ro

Dosarul  de  înscriere la Programul de formare psihopedagogică de Nivel II, în regim postuniversitar conține, după caz, următoarele:

 • fișă de înscriere (fișă tip)
 • documente personale de identificare (certificat de naștere și CI), în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată ” conform cu originalul” și semnată;
 • act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea (licență și master în domeniul licenței, diplomă de studii universitare de lungă durată),  în copie certificată „conform cu originalul” și semnată;
 • foaia matricolă /suplimentul la diplomă corespunzătoare studiilor în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar anterior, în copie certificată „conform cu originalul” și semnată;
 • certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică - Nivel I (copie)/adeverinţă de absolvire a Programului de formare psihopedagogică - Nivel I (pentru absolventii din 2022) sau  altă dovadă a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prin excepție, acest document nu se solicită absolvenților Programului de pregătire psihopedagogică, în regim postuniversitar, nivel I, din cadrul SNSPA, seria octombrie 2022-februarie 2023.
 • adeverință medicală eliberată recent (cu max. 30 de zile înainte de depunerea dosarului) de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie, în copie certificată „conform cu originalul” și semnată;
 • dovada plății taxei de înscriere – taxa se plătește în contul FSP/SNSPA deschis la BRD Victoria - RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, menționând în ordinul de plată „taxa inscriere DPPD- N2” și  numele și prenumele dvs.

În cazul studenților străini, dosarul de înscriere va conține, pe lângă documentele menționate anterior,  următoarele:

 • atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul“ și semnată;
 • certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţiii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română (în copie certificată „conform cu originalul” și semnată);
 • pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Spațiului Economic European sau  în Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, prin alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate emis de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Comisiei specializate de Recunoaștere.

Documentele necesare pentru înscriere vor fi scanate într-un singur fișier pdf, care va cuprinde documentele solicitate, salvat cu numele candidatului / candidatei.

Perioada de transmitere a dosarului: 15-23 februarie 2023, prin email: dppd@politice.ro. Confirmarea înscrierii se va realiza după verificarea dosarelor de înscriere.

Documentele trimise prin email vor fi depuse în format fizic la Comisia de admitere, în momentul susținerii examenului de admitere.

Susținerea interviului se va realiza în intervalul 27-28 februarie 2023, pe baza unei programări care va fi transmisă candidaților.
Interviul se desfășoară în limba română. Se va finaliza cu unul dintre calificativele: admis sau respins. La interviu, nu se admit contestații.

Calendarul Programului de pregătire psihopedagogică, în regim postuniversitar, nivel II

 • Înscriere: 15-23 februarie 2023
 • Interviu: 27-28 februarie 2023
 • Cursuri și examene: semestrul II al anului universitar 2022-2023
 • Examen de absolvire: 10-14 iulie 2023.